Skip to main content

ALGEMEEN REGLEMENT KYC vzw

A. Dit reglement is een bijlage bij de statuten

Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van de zeilclub bevorderen. Door het bevestigen van uw inschrijvingsformulier op de website verklaart u de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden die uw vaartuig en/of materiaal of dat van de club, gebruiken. De Beachmaster is verantwoordelijk voor de organisatie en goede werking van de basis. U kunt bij haar/hem, alsook bij de bestuursleden, steeds terecht met uw vragen, bemerkingen, suggesties,...

B. Inschrijving – Ligplaats

Bij de eerste aankomst op het strand, dient iedereen (surfer, zeiler, kiter en supper) zich aan te melden bij de Beachmaster of zijn plaatsvervanger.
De jaarlijkse inschrijvingen gebeuren voorafgaandelijk online door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website www.KYC.be en daarbij aansluitend de elektronische betaling van de lidgelden op de clubrekening BE12 4772 0215 0192. De inschrijvingen kunnen ieder kalenderjaar vanaf 1 januari.
Het lidmaatschap duurt voor één kalenderjaar en dient jaarlijks vernieuwd te worden. Op het einde van het kalenderjaar kan het lidmaatschap stop gezet worden.
De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan WWSV gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt
Het bestuur kan op ieder ogenblik een inschrijving weigeren, wanneer zou blijken dat het kandidaat-lid niets te maken heeft met de watersporten die in de club beoefend worden. Het bestuur kan op ieder ogenblik een lid schorsen bij ernstige tekortkomingen in het naleven van de clubreglementen.
Een ligplaats zal worden toegewezen voor de boten na de betaling van het lidgeld en het liggeld. De sticker met nummer die na de inschrijving bezorgd wordt, moet vooraan op de mast van de catamarans gekleefd worden; voor zwaardboten dient deze op de spiegel aangebracht te worden. Boten zonder stickers kunnen weggesleept worden en zullen niet door de beachmaster, of zijn aangestelde, vervoerd mogen worden. Ligplaatsen zijn geen "in bewaringname": de club kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal. Aanhangwagens van catamarans mogen niet op het strand blijven staan. De club is enkel toegankelijk voor de leden; dit zijn zij die een ledenbijdrage hebben betaald.

C. Verzekeringen

Leden zijn steeds verplicht een aparte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten teneinde gedekt te zijn voor de schade die ze toebrengen aan derden bij het beoefenen van sport met hun boot, surfplank of ander materiaal. De federatie verzekering is een aanvullende verzekering die pas zal tussenkomen als de eigen familiale verzekering niet tussenkomt. Voor de deelname aan wedstrijden dienen de betrokken leden zelf de nodige verzekeringen af te sluiten. Op zee gelden de gebruikelijke voorrangsregels. Ieder lid wordt verondersteld deze te kennen en na te leven. De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongemakken die het niet naleven van deze voorrangsregels door de leden met zich meebrengen.

D. Specifieke regels eigen aan de verschillende sporttakken:

 1. Kiters
  Een lid die de kitesport beoefent, dient dit expliciet te melden, dit om de extra verzekeringsbijdrage aan te rekenen. Oplaten en neerlaten van de kites gebeurt in de voorziene kitezone (zie blauwe borden). Alvorens een kite op of neer te laten moet de kiter ervoor zorgen dat er een vrije zone van minstens de lengte van de lijnen in een halve cirkel downwind van hem vrij blijft. Bij het neerleggen van de kite mogen de lijnen niet in de weg tussen de KYC en het water liggen, zodat er geen risico bestaat dat een Jeep, tractor of catamaran deze meeneemt. Zorg dat de kite niet weg kan waaien en rol je lijnen op als je kite op het strand ligt. Kiteleach is verplicht. Boardleash is niet verplicht maar bij gebruik ervan is helm verplicht. In het algemeen gelden de voorrangsregels als die voor windsurfers en zeilers. Het dragen van een Lycra is verplicht. Verder geldt het plaatselijk politiereglement.
  Let wel: In de branding moeten catamarans en zwaardboten met half opgeklapte roeren voorrang krijgen daar ze in deze omstandigheden moeilijk te besturen zijn. Een catamaran heeft nooit voorrang op een kiter waarvan de kite in het water ligt omdat die moet aanzien worden als een hindernis. Het is aan zowel kiter, surfer als catamaranzeiler om zich ervan te vergewissen dat er geen hindernissen in de branding liggen alvorens te vertrekken. Alvorens te springen dien een kiter erop toe te zien dat zijn landingszone vrij is en zal blijven.

 2. Zeilers
  De ligplaats is u voorbehouden tenzij er zich dwingende redenen voordoen om u een andere plaats toe te kennen en dit mits akkoord van de beachmaster. De boten moeten op hun aangeduide plaats vast verankerd worden door middel van een autoband of plank met touw. Het touw wordt dan bevestigd rond de mastvoet van een catamaran of rond de romp van een zwaardboot. Dit gebeurt minstens vooraan en bij voorkeur ook achteraan. Let er op dat de boot van uw buurman ook vastligt, u loopt immers meest risico op schade. Alle boten kunnen vanaf de paasvakantie op het strand geplaatst worden en moeten voor 1 november van het strand verwijderd zijn. Boten die na 1 november niet opgehaald werden zullen op kosten van de eigenaar geborgen worden. Bij het verlaten van de club mag niets achtergelaten worden op de ligplaats en dienen de verankerpunten terug uitgegraven worden.

 3. Surfers
  Windsurfen is steeds toegestaan behoudens de wettelijke beperkingen en plaatselijke politiereglementeringen. Het wordt echter ten zeerste afgeraden om alleen op het water te gaan. Surfers die toch alleen het water opgaan of op momenten dat het niet toegestaan is, doen dit volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Surfers dienen voorrang te verlenen aan de zeilboten in de branding. Voor het overige gelden de algemene veiligheidsvoorschriften, zoals hierna weergegeven.

E. Terrein – doorgang

 1. De inrit naar de Club en de doorgang dienen vrij te blijven, ook tijdens het laden en lossen. Enkel het losmaken van de trailer op de inrit is toegestaan, de voertuigen kunnen niet blijven staan op de doorgang en dienen direct een parkeerplaats te zoeken.
 2. Behalve met uitdrukkelijke toelating van de Beachmaster, is het niet toegelaten, trailers, voertuigen of andere voorwerpen te parkeren of achter te laten op de clubconcessie. Deze zullen zonder enige verwittiging door de club verwijderd worden zonder enige aansprakelijkheid voor de club voor eventuele beschadiging en/of verdwijning, en dit op kosten van de eigenaar.

F. Materiaal

 1. Alle geborgen materiaal moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur van de Club kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De bergingen moeten steeds gesloten worden. Flairs of vuurpeilen mogen niet gestockeerd worden in de berging.
 2. Respecteer het materiaal van de club, bewaak het materiaal en laat het nooit rondslingeren, breng het terug en verwittig de Beachmaster. Vandalisme of diefstal riskeert uitsluiting uit de club.

G. Gebruik lokalen – infrastructuur club

 1. De club en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, bar, berging containers,...) zijn enkel toegankelijk voor leden van de Club. Niet- leden, leden van een andere zeilclub of erkende watersportvereniging die werden uitgenodigd, dienen ook het reglement na te leven.
 2. De douches mogen niet gebruikt worden met zeilkledij aan omdat het zand de afvoerleidingen verstopt. Kledij kan buiten afgespoeld worden met de tuinslangen.
 3. Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat ze geen kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimten in een goede staat achterlaten. Het gebruik van de kleedkamers is voorbehouden aan de leden. Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers tijdens de watersportactiviteiten! Achtergelaten kleding wordt verzameld en ten gepaste tijde openbaar verkocht.
 4. Toegang en gebruik van de bar en terras zijn enkel toegestaan aan de leden die toegang hebben tot de club, volgens het reglement en desgevallend op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. De wet op het alcoholgebruik is van toepassing in de bar.
 5. De sanitaire voorzieningen zijn publiek toegankelijk, hou deze netjes. Bij defect van douche of toiletten, gelieve dit te melden aan de Beachmaster of de bar.
 6. Hou het strand netjes, vuil wordt door niemand getolereerd. De meeste vuilniscontainers bevinden zich rondom het clubhuis: ruim de plaats rondom je boot op en deponeer het zwerfvuil in de voorziene containers.
 7. Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, hou rekening met de reglementering van gemeente Koksijde (o.a. verbod in de zomer, poepzakjes, ...)

H. Service & organisatie

Met onze tractoren en jeep brengen we tijdens drukke dagen veel boten van en naar de waterlijn. Reddingsboten varen niet alleen bij noodgevallen uit, maar vaak ook om beginnende zeilers bij te staan en hen op die manier aan te moedigen naar een volwaardig zeemanschap. Tijdens topdagen, wanneer ons strand vol ligt met zonnebaders en overal spelende kinderen rondlopen, moet ons personeel des te meer rekening houden met de veiligheid. Wij rekenen daarom op uw begrip en steun door aandacht te geven aan volgende punten:

 1. De voertuigen mogen enkel bestuurd worden door de aangewezen personen (beachmaster, jobstudenten en bestuursleden); enkel zij zijn verzekerd! Privé-voertuigen zijn niet toegelaten op het strand, tenzij mits toelating om te laden en lossen en volgens de richtlijnen van de Beachmaster.
 2. Zorg dat alles klaar is vooraleer een voertuig aan te roepen. Maak alles vast op uw boot en leg uw boot reeds in de goede richting. Hou uw boot tijdens het vervoer steeds vast en ga niet op de tractoren zelf zitten. Volg de richtlijnen van de beachmaster. De club, haar personeel of aangestelde kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade bij het verplaatsen of slepen van uw vaartuig.
 3. Hou steeds rekening met het getij: trek bij opkomend water de boot ver genoeg van de waterlijn en leg de boot of plank ver genoeg van de waterlijn om plaats te ruimen voor andere leden die op het strand toekomen.
 4. Leidingwater is voorzien op verscheidene plaatsen, spoel enkel de voornaamste onderdelen van de boot af. Rol na het spoelen de waterslang op, de eerstvolgende gebruiker zal dit op prijs stellen. Het is onnodig een grondige wasbeurt te geven aan onderdelen die niet kunnen aangetast worden door zeewater. Andere leden wachten ook voor het afspoelen van hun boot.
 5. Op drukke dagen kan een nader te bepalen systeem met beurtrol opgezet worden. De concrete uitwerking zal aan de club aangekondigd worden. Enkel wie zich aan dat systeem houdt zal dan door de traktorservice bediend worden. Zo kan op drukke dagen beslist worden dat de boten enkel tot aan het hard zand zullen gesleept worden.
 6. Om veiligheidsredenen kan er beslist worden om de trailerdienst met de jeep of tractoren tijdelijk stil te leggen

I. Veiligheid en voorzorg

Ongelukken en problemen komen niet alleen voor op zeegaande boten. Iedereen die het water (of het strand) op gaat, moet er zich van bewust zijn dat zich bij elke tocht problemen kunnen voordoen. Gelieve daarom volgende richtlijnen op te volgen:

 1. Zorg allereerst dat alle materiaal steeds in orde is en kijk dit regelmatig na (niet enkel bij het begin van het seizoen). Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn, vervang regelmatig harpsluitingen (materiaalmoeheid, corrosie ...) en tape zoveel mogelijk in. Deze voorzorgen maken uw zeilseizoen aangenamer en u kunt zich ten volle op de sport concentreren. Het verliezen van een mast op zee is meestal te wijten aan de nalatigheid van de schipper en niet zozeer door breuk. Door ook de eigenaar van de boot naast u te verwittigen, vermijdt u vaak schade aan uw eigen schip...
 2. Raadpleeg de algemene weersvoorspellingen en kijk de weerberichten na op ons uithangbord of via de meteo-website in de club, vooraleer te vertrekken. Vanaf 5 bft worden geen boten meer naar zee gebracht. Surfers en kiters kunnen op het water tot 7 bft. Bij gehesen DIABOLO aan het clubhuis is het verboden uit te varen. Dit is een strikte regel van de club die, bij niet naleving, uitsluiting tot gevolg kan hebben.
 3. Zeilers, kiters, surfers zijn verplicht een zwemvest te dragen, ook bij 30°C of 1 Beaufort. Het zeevaartreglement verplicht ook meerdere vuurpijlen (min. 3), anker, kompas en sleeptouw. Vuur alleen vuurpijlen af in een absoluut noodgeval, gebruik de eerste voor het trekken van aandacht, een tweede voor het geval de redding uitblijft en de derde om de exacte positie te melden als de reddingsdiensten in uw gezichtsveld zijn. Vuur niet alles na elkaar af, misschien wordt het door niemand opgemerkt. Meld ook steeds aan de reddingsdiensten dat u vuurpijlen hebt afgeschoten, soms zijn meerdere boten in gevaar, in het andere geval zoekt men niet nodeloos. Het is aangewezen een GSM toestel in een waterdichte verpakking mee te nemen op zee; sla het nummer van het clubhuis vooraf op in uw toestel: 058/51.35.71.
 4. Surfers en kiters dragen steeds een isothermisch pak in goede staat en hebben twee waterdicht verpakte handvuurpijlen op zich. De zeilplanken moeten voorzien zijn van een beveiligingssysteem tussen de mast en de plank.
 5. Indien een boot of surfer assistentie nodig heeft: vaar naar de dichtstbijzijnde club en probeer de locatie van de betrokken boot of surfer zo goed mogelijk te bepalen. Zorg altijd voor veel details zoals naam, geslacht, leeftijd, kleur pak - zeil, tijdstip, aard van het probleem,... Laat mogelijks één vaartuig bij de boot/plank met breuk, terwijl een derde hulp inroept. Een vaartuig met een rechtstaande mast is vlugger te bespeuren dan zonder.
 6. Als u ergens strandt met breuk op een strand buiten de club, verwittig dan zo snel mogelijk de thuisbasis, zo kunnen wij de nodige maatregelen treffen. Probeer de badzones te vermijden voor het stranden met averij.
 7. Verwittig de beachmaster indien u van plan bent een trip te ondernemen naar een plaats die vanaf de club niet meer zichtbaar is. Bij langdurige afwezigheid hoeft men dan niet nodeloos de zee af te speuren naar de betrokken boot. Communicatie materiaal (GSM) is in deze gevallen noodzakelijk.
 8. Hou rekening met de stroming, vanaf 2u na laag water (opkomend water) = stroming richting Nederland, vanaf 2 uur na hoog water (afgaand water) = stroming richting Frankrijk. Vertrek dus steeds tegen stroom, je positie na enige tijd zal wel uitwijzen of het nog nuttig is door te varen.
 9. Blijf bij het uitvaren of binnenvaren tussen de gele boeien die de insteekzone aanduiden, recht voor de club.
 10. Tijdens het varen moeten de vaartuigen steeds minimum 200 meter van de laagwaterlijn verwijderd blijven. De vaarwaters en aanloopgeulen naar havens dienen zoveel mogelijk vermeden te worden, indien u toch doorvaart moet het vaarwater onder een zo recht mogelijke hoek gekruist worden, de scheepvaart mag in geen geval gehinderd worden. Probeer zo veel mogelijk in het zicht te blijven van uw zeilclub! Surfers en kiters mogen zich niet verder van de kust verwijderen dan tot op een afstand van een halve zeemijl (926 meter) vanaf de laagwaterlijn.
 11. Geef in alle omstandigheden voorrang aan boten van de zeil(wagen)school, men weet nooit of de leerlingen alles onder controle hebben, daarenboven, u hebt het zelf ook ooit moeten leren.
 12. Zwemmen is absoluut verboden voor de club, een zwemzone bevindt zich links en rechts van de insteekzone, aangeduid met de gele boeien. Een vertrekkende of aankomende boot in de branding is moeilijk te controleren, aanvaringen met zwemmers zijn daardoor soms onvermijdelijk!

Informeer uw kennissen en familie of andere genodigden over de voormelde veiligheidsvoorschriften!